ЧАСТЕН ДОГОВОРДЕКЛАРАЦИЯ

missbloom.bg не събира лични данни от частни лица, освен ако частните лица не предоставят доброволно тези данни. Такъв вид информация  – ако и когато бъде събрана – в никакъв случай няма да бъде предоставена на трети лица без предварителното съгласие на частните лица.

missbloom.bg си запазва правото да използва данните, които събира със статистически цели, без предварителното съгласие на частните лица. Тези статистически проучвания може да имат отношение към посещаемостта на част от или на цялото издание. missbloom.bg ще предоставя на третите лица само обобщени производни от статистически проучвания, а не конкретните данни на частните лица.

 Също така, ползвателите/посетителите трябва да знаят, че с прочитането на страниците на missbloom.bg и със запознаването с всичките му услуги, неличните данни може автоматично да се събират под формата на малки текстови архиви (cookies), които се използват, за да се разпознават ползвателите, които често посещават missbloom.bg, с цел по-доброто им обслужване, като подобряване на имиджа, взаимното влияние, личните страници и личните indexes.

Упоменатите процедури  са валидни от 18 август 2011 г.. missbloom.bg си запазва правото да прави промени в тази декларация когато пожелае и по тази причина ще уведомява своите ползватели / посетители относно всички новости. Настоящата декларация и политиките, анализирани в нея, нямат за цел да създадат договорно правно задължение от какъвто и да било вид към missbloom.bg или дружеството, което го експлоатира.

ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

  1. Определения 
missbloom.bg е взаимосвързващата online услуга на Атическите медии [Атикес Екдосис] в Интернет (World Wide Web в Интернет), която се състои от информационни услуги и материали на Атическите издания и евентуално и от други физически или юридически лица, които си сътрудничат с Атическите издания.

Абонат е всяко лице или дружество, което има или използва връзка-“сметка” чрез Интернет, за да използва missbloom.bg. 

2. Общи положения 
(А) Използвайки missbloom.bg (освен ако не четете сайта за първи път), абонатът се съгласява да се съобразява с условията, посочени в настоящото.  Правото на ползване на missbloom.bg от абоната е лично и не може да се прехвърля, особено когато се отнася до ползването на абонатни единици.  Абонатът е отговорен за всяко ползване  (под каквото и да било име, изписано на екрана и с какъвто и да било код “password”)и трябва винаги да се съобразява с указанията в настоящия текст. Абонатът ще бъде отговорен за запазването на конфиденциалността на различните кодове  “passwords”, които може да използва, когато има такива. (Б) missbloom.bg си запазва правото във всеки един момент да променя или да прекратява всякакъв елемент или характеристика на missbloom.bg, включително, но без ограничаващо значение: а) съдържанието, б) часовете, когато е на разположение и в) оборудването, необходимо за ползването 

3. Промяна на часовете 
 missbloom.bg си запазва правото да измени условията и предпоставките, въз основа на които абонатите могат да имат достъп до пространството на missbloom.bg. с този договор, missbloom.bg има правото да промени или да въведе нови инструкции за заплащането на която и да било своя услуга, а също и да измени часовете, през които е на разположение и изпълнява услугите. missbloom.bg ще публикува новите инструкции (които влизат в сила незабавно) по начин, който сметне за подходящ (напр. Интернет, имейл и т.н.). Всяко ползване на missbloom.bg от абонатите след тази публикация ще се смята, че се съобразява с новите инструкции.  

4. Оборудване 
Абонатът ще е отговорен за притежанието и поддръжката на всички телефонни връзки, линии, компютри и друго оборудване, необходимо за ползването на  missbloom.bg, за което последният не носи никаква отговорност.

5. Управление от страна на абоната 
(А) Абонатът ще трябва да ползва missbloom.bg само за законна употреба. Абонатът не трябва да изпраща или излъчва чрез missbloom.bg и услугите, които предлага,  материал който нарушава или влиза в противоречие по какъвто и да било начин с правата на останалите, материал, който е незаконен, заплашителен, вулгарен, обиден или дискредитиращ,  накърняващ личните и обществените права, който е на ниско ниво, непристоен, безсмислен или по някакъв начин неприятен, или насърчава контакт, представляващ престъпно нарушение, или дава повод за съдебен спор и изобщо, нарушава който и да било закон. Също така, без предварителното писмено съгласие на missbloom.bg, не се разрешава публикуването на реклама или обявление, което влиза в противоречие с гореказаното и упоменатото в настоящата декларация. Не се разрешава каквото и да било “ползване” от страна на абонат, което създава проблем за приятното и  полезно ползване на услугите на missbloom.bg от друг абонат. Абонат (физическо или юридическо лице), който използва missbloom.bg и която и да било негова услуга, няма право да го използва за привличане на свои клиенти в търговски смисъл, включително (но не и ограничително) да привлича абонати-ползватели за използването на друга информационна услуга, конкурентна на услугите, предлагани от missbloom.bg. За такъв вид ползване трябва да има предварителен СПЕЦИАЛЕН ДОГОВОР.

(Б) missbloom.bg съдържа материал, защитен като авторско право (copyright) запазени марки (trademarks) и друга информация, свързана с изключителното му ползване, включително, според случая, текстове, фотографии, видеофилми, графики (дигитално обработени или сканирани (“scanned”), музика, звукозаписи, както и програми за (малки или големи) компютри. Също така, цялото съдържание на missbloom.bg е със защитено авторско право като колективен труд и се защитава от законите за авторското право на гръцката държава. missbloom.bg си запазва авторското право на избор, организация, начин на представяне, програмиране на начина на представяне, а също така и правата върху материала сам по себе си като оригинална и трудоемка процедура. missbloom.bg защитава авторските права на всеки свой сътрудник, предоставящ материали за всяка услуга и си запазва правото да използва всяко законно юридическо средство, за да посрещне всяко нарушение на тези свои права. Абонатът може да използва материала на missbloom.bg само за самия себе си или да го принтира само за себе си и само за времето, през което ползва  issbloom.gr. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не се разрешава  интерпретацията, промяната, издаването, излъчването, участието в излъчване или продажбата, създаването на  производна работа, или каквато и да било експлоатация, особено с цел получаването на печалба от част или от целия missbloom.bg, а също така и на материалите, съдържащи се в отделните сайтове, които са собственост на missbloom.bg. Абонатът може да „сваля” (download) материали от missbloom.bg само за собствена употреба и на своя отговорност.  Освен ако не е сключенпредварително СПЕЦИАЛЕН ПИСМЕН ДОГОВОР с missbloom.bg или със собственика на авторските му права, СЕ ЗАБРАНЯВА копирането, промяната, предоставянето, индивидуалното излъчване, издаването или търговската експлоатация на материала, “свален” (download) от абоната (юридическо или физическо лице).

Дори и при наличието на ПИСМЕН ДОГОВОР, не се разрешава изменението на характеристиките и данните на авторите и на авторските права, на  авторските права, или заличаването на запазените марки или на посланията, които характеризират авторските права. Абонатът ще трябва да знае, че не придобива никакво право на собственост върху който и да било материал, който той  “сваля” (download) в компютъра, чрез който се осъществява ползването на  missbloom.bg, или в която и да било мрежа.

(В) Абонатът не трябва да изпраща (upload) или да излъчва данни чрез формуляр за попълване на данни, или да прави достъпен в missbloom.bg материал, защитен от авторски права, чрез запазени марки, които не му принадлежат или за които няма ПИСМЕНО разрешение за експлоатация. Абонатът носи отговорност съгласно разпоредбите на законодателството на гръцката държава за нарушаването на упоменатото по-горе условие и за негова сметка ще бъде всяко обезщетение, поискано от евентуалния собственик на авторското право, защитено от законите на гръцката или на друга държава. 

6. Декларация за гаранция – Ограничения в отговорността  
В ИНВЕСТИЦИЯТА И ЗАКУПУВАНЕТО НЕ Е ВЪЗМОЖНО – НИТО ПОСТИЖИМО – ДА СЕ ПОДМЕНИ ПРЕЦЕНКАТА НА ИНВЕСТИТОРА ИЛИ НА НЕГОВИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАНТИ. ВСИЧКО ТОВА ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕРАБОТКА – СПОРЕД ОПИСАНАТА МЕТОДОЛОГИЯ – НА ПРЕДЛАГАНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ, С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕТО НА ОБЩАТА ПРОЦЕДУРА ПО ИНФОРМИРАНЕТО И ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ.  АБОНАТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО НА missbloom.bg СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ НЕГОВА СТРАНА ЕДИНСТВЕНО И САМО В ТОЗИ СМИСЪЛ. ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА ОТГОВОРНОСТ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСЕКИ ПРОБЛЕМ, ЕВЕНТУАЛНО ПРЕДИЗВИКАН ОТ АВАРИЯ, ЛОШО ПОЛЗВАНЕ, НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ, ПОГРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, НЕНАДЕЖДНА КОМУНИКАЦИЯ,  ПОЛЗВАНЕ НА ЛОШИ ТЕЛЕФОННИ ВРЪЗКИ,  ПОГРЕШНО ЦИТИРАНЕ НА ЛИЦА И СЪБИТИЯ, НЕБРЕЖНОСТ, ЛОШО ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО СЕ НОСИ АВТОМАТИЧНО ОТ АБОНАТА. В Н ИКАКЪВ СЛУЧАЙ missbloom.bg ИЛИ КОЕТО И ДА БИЛО ЛИЦЕ ИЛИ СУБЕКТ, СВЪРЗАН СЪС СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ПРЕДЛАГАНЕТО НА missbloom.bg ИЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО, КОЕТО ГО ЕКСПЛОАТИРА, НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ЩЕТИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ПРЯКО, КОСВЕНО, СЛУЧАЙНО, СПЕЦИАЛНО ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПРАВИЛНО ИЛИ НЕПРАВИЛНО ПОЛЗВАНЕ НА missbloom.bg И НА НЕГОВИТЕ УСЛУГИ. missbloom.bg, ДРУЖЕСТВАТА, КОИТО СИ СЪТРУДНИЧАТ С НЕГО, КАКТО И НЕГОВОТО ЕКСПЛОАТАЦИОННО ДРУЖЕСТВО СА САМО ДИСТРИБУТОРИ НА СЪДЪРЖАНИЕТО И ТЕ НЕ НОСЯТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИЦИИ, ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ПУБЛИКУВАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ. missbloom.bg, ДРУЖЕСТВАТА, КОИТО СИ СЪТРУДНИЧАТ С НЕГО, КАКТО И НЕГОВОТО ЕКСПЛОАТАЦИОННО ДРУЖЕСТВО НЕ ГАРАНТИРАТ ПОСТОЯНН ОТО ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО И НЕЙНАТА ТОЧНОСТ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН КОНКРЕТЕН МОМЕНТ. НЕ СЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПУБЛИКУВАНИ СТАТИИ.

7. Проследяване 
 missbloom.bg има правото, но не и задължението да следи за своето съдържание, включително и chat масивите, обявите, коментарите във връзка със статии и т.н., за да  установи дали изпращаните данни съответстват на условията, упоменати в настоящия текст и дали отговарят на законовите разпоредби, евентуалните правилници и позиции на съдилища и правителства.  missbloom.bg има правото да поправи, да откаже да публикува или да заличи след проведен контрол всеки материал, изпращан в missbloom.bg. Без никакви ограничения missbloom.bg може да прекрати във всеки един момент, когато сметне това за необходимо, публикуването на какъвто и да било информационен масив или съдържание.

8. Обезщетение 
Абонатът  се съгласява да защитава и да осигуряваmissbloom.bg, сътрудничещите си с него дружества и експлоатационното му дружество и да не става повод за съдебни спорове или претенции. missbloom.bg не поема отговорност за пълната точност на съдържанието на публикациите и е винаги готов да поправи евентуални неточности.

9. Прекратяване 
missbloom.bg или абонатът могат да анулират настоящия договор във всеки един момент.  Без това да означава ограничение на гореказаното,  missbloom.bg има правото незабавно да прекрати пряката връзка на абоната с която и да било своя услуга, която му се предоставя, съзнателно или несъзнателно, в резултат на технически проблем.

10. Запазени марки 
missbloom.bg и missbloom.bg, както и всяко едно тяхно лого представляват copyright на Атикес Екдосис. Всички други марки или лого, изписани или появили се в missbloom.bg, представляват copyright на техните законни собственици.

11. Материали на трети лица 
В степента, в която в missbloom.bg се включват материали, произхождащи от трети лица, нещо което ще се упоменава изрично, missbloom.bg не упражнява издателски контрол над тяхното съдържание, по същия начин, по който не разполага с библиотека или книжарница. Всякакви мнения, съвети, декларации, услуги,  предложения или друга информация или съдържание са на разположение на третите лица. missbloom.bg и неговото експлоатационно дружество не могат да гарантират достоверността, последователността или полезността на такъв материал, нито носят за него каквато и да било юридическа или друга отговорност.

12.Разни 
Настоящият договор и всяко функционално условие на missbloom.bg, възприето от missbloom.bg в настоящия договор, заменя всяко предходно условие и изцяло го покрива. Допълнителни разпоредби и условия могат да се публикуват на всяко място в missbloom.bg (като обяви, изказване на мнения, формуляри за попълване на данни, конкурси и т.н.) и да допълват настоящия договор.